افتخارات

 

صادر کننده نـمونه سالهای : 77 - 80 - 85 - 86 و 91

 

تولید کننده نـمونه سالهای : 82 - 83 و 88

 

واحد نمونه کیفی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در سال ۹۰

 

منتخب نمونه جشنواره و مسابقه طراحی بسته بندی محصولات غذایی