نمک و شکرهای طعم دار 

 

 

 

جهت شیرین و یا شور نمودن انواع  نوشیدنی ها و غذاها، گیاهان سبز زندگی شکر و نمک های طعم دار را به شما پیشنهاد می دهد که می توانید طعم دلخواهتان را نیز به نوشیدنی و یا غذایتان اضافه کنید.
طعم نمک ها و شکر های طعم دار به هیچ عنوان شیمیایی نبوده و کاملاً طبیعی است و با مصرف این فرآورده شما قدرت و معجزه طبیعت را به نوشیدنی ها و غذاهایتان اضافه می کنید.